Xem 250 + dự án Dư toán chi phí
Mr. Dat0938 817 574

Inox & Equipment

Các thiết bị

Freezer

Hoshizaki's frozen table

Hoshizaki's frozen table

Hoshizaki frozen table

Hoshizaki frozen table

Hoshizaki freezer

Hoshizaki freezer

Các thiết bị

Refrigerator

hoshizaki salad table

hoshizaki salad table

Hoshizaki Counter Chiller

Hoshizaki Counter Chiller

Hoshizaki Counter Chiller

Hoshizaki Counter Chiller

Hoshizaki Refrigerator

Hoshizaki Refrigerator

Hoshizaki Refrigerator

Hoshizaki Refrigerator

https://fnb.qdc.vn/
https://fnb.qdc.vn/catalog/view/theme/